Fredsfyrsten

Home / Shortcodes / Fredsfyrsten

December 6, 2015

Christmas, pixabay, nativity-447767

”Nåde være med dere og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!” Slik starter Paulus ofte sine brev. Hvordan kan vi få fred, i en verden med bekymringer, krig og ødeleggelse?

Etter syndefallet forsvant freden som eksisterte i eden. Vi leser i første Mosebok at alt det Gud skapte var overmåte godt. Men da synden kom inn i verden ble kontakten mellom Gud og menneskene brutt. Jesus kom for å gjenopprette denne freden. Profeten Jesaja beskriver Jesus slik: ”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste” (Jesaja 9:6). Gud sendte sin sønn til jorden, for å frelse oss, gi oss råd, og for å gi oss fred. Hvis Jesus var fredsfyrsten, hvorfor er det da ikke fred i verden i dag?

Da Jesus kom in i Jerusalem på et esel, sa disiplene: ”Velsignet være Kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste” (Luk 19:38). I himmelen, der Jesus har sitt hjem, er det fred. Gud ville opprette kontakten med oss igjen, og gi oss et rike av fred – med Jesus som konge. Jesus forklarte gang på gang, at han ikke hadde for hensikt å opprette et jordisk rike, men at han hadde et bedre rike i vente for dem som vil følge Ham. I Matt 10:34 sier Han: ”Tro ikke at jeg kom for å bringe fred på jorden. Jeg kom ikke for å bringe fred, men sverd[strid]” Jesus visste at det han gjorde og sa ikke ville føre til en global fred, men strid. Dette var allikevel den beste muligheten for oss mennesker å ta et valg. Guds rikes natur er i strid med denne verden. Fordi Gud er en kjærlig Gud, vil han ikke tvinge noen til å velge Ham. Kjærlighet finnes nemlig ikke der fri vilje ikke eksisterer. Jesu hensikt er å gi oss en indre fred. Når vi tar imot Guds fred, så vil verden hate oss. ”Mitt rike er ikke av denne verden…”(Joh 18:36) sa Han. Vi kan ikke få Guds fred med mindre vi inviterer Ham inn i livene våres, og har et ønske om å gjøre etter Hans vilje.

Før Jesus ble tatt til fange gav Han løftet om Den Hellige Ånd: ”Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, Min fred gir Jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt” (Johannes 14:26-27). Det er interessant at Jesus først fortalte at han ville sende oss Den Hellige Ånd, som skal minne oss om alt Han har sagt. Så forteller Jesus at Han etterlater oss fred, ikke den fred som verden gir oss, for den freden er ikke ekte, og vil ikke vare for evig. Vi vet at ”Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt…” (Gal 5:22). Dersom vi lar Gud bruke oss, og overgir oss fullt til Ham, og inviterer Den Hellige Ånd i våre hjerter, så vil vi få del i Åndens frukter. Hver dag er en kamp mellom godt og ondt, og vi står ovenfor valg. Vi trenger derfor en overgivelse til Gud – daglig. Kroppen vår fungerer ikke optimalt uten fysisk føde hver dag, det går rett og slett dårlig. På samme måte fungerer vi ikke godt hvis vi ikke får vår åndelig føde. En god frokost er en forutsetning for å klare seg gjennom dagen.

Den onde prøver å ødelegge den freden som Jesus vil gi oss. Hvordan gjør han dette? Ved å hindre oss fra å gå i kirka? Jeg tror neppe det. Satan vet at hvis han bare får oppmerksomheten vår rettet mot andre ting, så får han som han vil. Han prøver å stjele tiden vår i dagliglivet. Han prøver å få oss opptatt – kjøpe, selge og låne. Han ødelegger familien, og han vil få oss stresset. Hensikten er å bombardere oss med stimuli: Radio, TV, DVD, pc, internett, musikk, bøker, reklame, aviser, nyheter og øvrig media, bare for å nevne noe. Selv om alt dette ikke nødvendigvis er direkte galt, så blir det så mange stimuli i løpet av en dag, som kan resultere i stress, og føre til at vi at vi ikke hører Guds stemme. Jesusbarnet er blitt erstattet med julenissen, påsken – som skal minne oss om Jesu død og oppstandelse er blitt erstattet med påskeharen. Satans hensikt er å få fokuset vårt bort fra evige verdier og konsekvenser! Han prøver å få oss til å tro at det verden har å tilby kan gi fred. Noen vil da kanskje si at de kan motstå alt dette, og at de er opptatt av å gjøre godt. Men vi kan til og med være for opptatt av å gjøre godt, at vi glemmer vårt personlige forhold til Jesus, slik at vi ofrer helse og familie for det gode. Disse stimuli som vi blir utsatt for hver dag kan være med på å ødelegge freden som Jesus vil gi oss.

Hvordan kan vi få denne freden?

Etter at budskapet var begynt å bli spredt til menighetene over hele Judea, Galilea og Samaria, leser vi i apostlenes gjerninger at de hadde fred og ble oppbygget. Nøkkelen til dette var at de vandret i Herrens frykt og i Den Hellige Ånds trøst”(Apg 9:31), samtidig som de forkynte ”fred ved Jesus Kristus.” (Apg 10:36).

Rom 2:10 forteller oss at Jesus ”gir herlighet, ære og fred til hver den som gjør det gode…” Det må ligge noe til grunn bak de gode gjerninger, fordi gjerninger frelser oss ikke, og gir oss heller ikke sann fred. ”Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” (Rom 5:1). Når vi velger å tro på Gud, kan vi også være sikre på at han vil gi oss fred, dersom vi følger Hans fotspor.

Etter at Jesus samtalet med disiplene om resultatet av bønn, og minnet dem på at de skulle få se Ham igjen – ved Jesu andre komme, sa han til dem: ”Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden” (Joh 16:33). Jesus prøver å få oss til å forstå at det er kraft i bønn, og at det er essensielt for oss å ha Jesus i fokus, og ”rette sinnet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.” (Kol 3:2). Hva la Jesus vekt på i sin misjon her på jorden? Han hadde de himmelske ting i fokus, og så i et evig perspektiv. Rom 8:5-6 forteller oss at hvordan vi lever, og hva vi fokuserer på, har store konsekvenser: ”For de som lever etter kjødet retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører ånden til. For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og Fred.”

Jesu kom til jorden og ”forkynte evangeliet om fred…” (Ef 2:17). Evangeliet – kjernen av bibelens budskap, er nøkkelen til fred. For å opprette kontakten, og fri oss fra konsekvensen av synd, sendte Gud sin sønn til jorden, og døde for våre synder. Fredsfyrsten gjorde det mulig for oss å få fred. Nøkkelen til å få denne freden er overgivelse, tillit til at Gud vet best og at Han alene kan gi oss ekte fred. Han vil at du og jeg skal søke Hans rike, og Hans rettferdighet først, gjør vi det så vil vi få denne fantastiske freden og alt det andre i tillegg.

”Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” (Fil 4:6- 7).

 

Christian is founder of Empower Missions. He is an experienced teacher of the Bible, a nurse, and a public speaker. Christian loves to help others to more healthy and meaningful lives. He is fascinated by bible prophecy, that is very relevant today. Within health he has a passion for lifestyle, preventive health and natural remedies.