Isaac Newtons glömda upptäckt

Home / Isaac Newtons glömda upptäckt

October 23, 2016
Newton discovery

Isaac Newton, känd för många banbrytande vetenskapliga upptäckter i matematik och astronomi, har faktiskt ”av många ansetts vara den störste och mest inflytelserika vetenskapsmannen som någonsin levt.”[1] Mindre känt är Isaac Newtons intresse för religion, vilket omfattar hans tro att den romerska katolicismen var den antikristliga makten.1 Andra framstående personer hade samma uppfattning så som King James själv1, Martin Luther1  (grundare av den lutherska kyrkan), John Calvin1  (framstående teolog), John Wycliffe1  (professor i Oxford), Thomas Cranmer1  (ärkebiskop av Canterbury), John Knox1  och andra protestantiska reformatorer. 1

Varför skulle Newton och dessa intelligenta män – några av dem hade grundlagt kyrkor – vilja tro något så avskyvärt om en institution, som grundat barnhem, skolor, sjukhus och hade föredömliga medlemmar som moder Teresa? Svaret är helt enkelt att de förstod Daniels bok i Bibeln, särskilt det sjunde kapitlet på ett sätt som många i dag har glömt bort.

Logiska argument

Vad var det då som Isaac Newton och de andra kände till om Daniels bok, som förde dem till opposition mot påvemakten? (För att förstå de följande styckena kommer du att behöva använda din Bibel och läsa noga). Här kommer en ytterst förenklad analys: Daniel kapitel två och sju är paralleller. I dessa kapitel förutsäger Gud, genom symboler, fyra stora världsriken, deras uppgång och fall: Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom. 1 Här följer beskrivningen av dessa riken: Kapitel två beskriver en staty, som består av fyra olika metaller. De föreställer de fyra rikena. Sedan beskriver kapitel sju i Daniel inte fyra metaller, men fyra vilddjur som representerar samma riken, på samma gång som det ger mer symbolisk detaljrikedom. 1 Så ändras fokus i Daniel 7:20 från det fjärde djuret (Rom) till tio horn. Vad symboliserar dessa? Vers 24 visar att de tio hornen föreställer de tio kungarna/kungarikena1  som uppstod ur Rom och kom efter Romarriket. I dessa tio horn finner vi förutsägelsen om det moderna Europas ursprung.

Till sist flyttas centrum för uppmärksamheten till ”det lilla hornet”, vilket dessa lärda män såg som den antikristliga makten, det katolska systemet/påvemakten. Någon som läser denna traktat kanske tänker: ”Hur skulle Daniels lilla horn kunna vara Antikrist? De är två olika beteckningar.”

För det första betyder ordet ‘anti’ i ”antikrist” både ‘mot’ och ‘i stället för’. 1 Av detta följer att många teologer som vet om detta, förstår att termen ”antikrist” hänvisar till individer eller system som Bibeln beskriver. Det är de som gör anspråk på Kristi privilegier. I enlighet med detta används i olika delar av Bibeln beteckningar som ”syndens människa” 1, ”vilddjuret” 1, det lilla hornet” 1  och ”den stora skökan” 1  om en och samma antikristliga makt, eftersom de har falska anspråk på Kristi auktoritet. Därför förklarar Wycliffe: ”i det sjunde kapitlet i Daniel beskrivs Antikrist på ett kraftfullt sätt som ett horn…” 1

Tydliga likheter

För det andra är den underliggande orsaken till dessa mäns tolkning huvudsakligen den, att det lilla hornets karaktäristiska drag har slående likhet med katolicismens uppgång och styre i Europa. 1

Exempel:

  1. Vers 23, 24 – Det lilla hornet kommer till makten under och efter romarrikets nedgång och fall. Så är det också med den katolska kyrkan. 1
  2. Vers 8 – Det lilla hornet växer fram bland de andra hornen, vilket betyder de stammar som kom att utgöra de europeiska nationerna. 1
  3. Vers 24 – Det lilla hornet slog ner tre av de ursprungliga tio folkgrupperna som intog Västrom. Katolicismen växte i politisk dominans genom strid med tre fientliga, arianska motståndare som besegrades: Herulerna, Östgoterna och Vandalerna. 1
  4. Vers 25 – Det lilla hornet förföljer Guds heliga. Uppskattningsvis har ett tiotal miljoner människor dödats genom inkvisitionen, korstågen och andra åtgärder under den tid då katolska kyrkan var förenad med statsmakten. Den engelska klassikern Fox book of martyrs ger en levande redogörelse. 1
  5. Vers 25 – Det lilla hornet sätter sig i sinnet att förändra Guds lag (de tio buden). Den katolska kyrkan förändrade vilodagen, Sabbaten, från lördag till söndag1 och förändrade på det sättet det fjärde budet. De flesta protestantiska kyrkor har förbisett denna obibliska förändring.
  6. För en fullständigare lista med paralleller, besök https://www.empowermissions.org/dan7ref/

Luriga mottattacker

Vid denna punkt säger kanske någon: ”Om nu denna tolkning är riktig, varför har jag inte hört om den från min pastor eller präst?” Naturligtvis tycker inte katolska kyrkan om att bli utpekad som den antikristliga makten som beskrivs i Daniel och Uppenbarelseboken. I enlighet med det, utvecklade två av kyrkans jesuiter, Francisco Ribera och Luis de Alcasar två alternativa sätt att tolka profetiorna. 1 Dessa katolska tolkningsmetoder kallas preterism och futurism. Preterismen pekar på det förflutna för att finna antikrist och futurismen visar framåt mot någon okänd antikristfigur i framtiden. Man kan förvåna sig över att majoriteten av kristna som inte är katoliker nu håller fast vid en av de två katolska ståndpunkterna när det gäller antikrists identitet. Få är emellertid medvetna om att antikrists makt är levande och välmående i dag enligt Isaac Newton och många andra.

Personlig tillämpning

Vad har då detta att göra med dig nu eller i framtiden? Enligt denna tolkning skulle man i Uppenbarelseboken kap 13 finna att det katolska systemet kommer att upprepa sina tidigare handlingar i Europa i större skala och leda världen in i en väckelse med religiös upphetsning, där katolska former för tillbedjan kommer att tvingas på dem som inte vill. 1 Men hur skulle vilddjuret, det lilla hornet, den katolska kyrkan få sådan makt? På samma sätt som den fick makt i det förflutna, genom världsliga regeringar. Fastän dess egen arme är liten har Vatikanen använt andra nationers regeringar som redskap för att utföra sin vilja. Intresseväckande också i dag är att officiell katolsk lära fortfarande håller fast vid att kyrka och stat borde vara förenade för att påtvinga religion på medborgarna. 1

Låt oss som avslutning tänka på vår Frälsare som bad för sina fiender. 1 Tillförlitlig historia visar att det katolska systemet tvärtom förintade massor av människor genom förföljelse. Vår Frälsare undervisade om att det bara är tro på Honom som frälser. 1 Katolska kyrkan undervisade om och lär fortfarande att ett bestämt belopp i gåva kan befria oss från syndens straff. 1 Jesus uppmuntrade oss att själva läsa och förstå Guds Ord, Bibeln. 1 I det katolska systemet begränsades Bibeln och läsningen av den i århundraden. 1 Jesus gjorde anspråk på att vara jämlik Gud. 1 Katolsk tro hävdade att påven var Gud. 1 Jesus sa om sitt rike att det inte var av denna världen. 1 Katolska kyrkan har och har haft politiska program. 1 Jesus höll sin Fars bud. 1 Katolska kyrkan förändrade Guds tio bud. 1 Det ser ut som om dessa och andra antikristliga drag i sig inte ledde många lärda män att tro att det katolska systemet var den slutgiltiga, antikristliga makten. De trodde det på grund av att det var Guds Ord, Bibeln, boken om Jesus, som kastade detta ljus över det katolska systemet. Följaktligen ser det ut som om deras förståelse av antikrist inte baserades på det föränderliga ansikte som kyrkan visar utåt, utan på den oföränderliga Skriften. Om dessa män hade rätt kommer denna uppenbarelse av katolska kyrkans framtida handlingar att bekräftas. Därför skulle vi göra väl i att bry oss om Jesu nådiga kall till de ärliga som bedragits av den katolska läran: ”Gå ut från henne mitt folk”. 1 Hade Isaac Newton, King James, Martin Luther, John Calvin och många andra rätt? Eller var det deras jesuitiska motståndare som hade rätt? Det är bara era vidare studier som kommer att kunna tala om det.

[1]För att se alla referenser, vänligen gå till: https://www.empowermissions.org/dan7ref/

Empower Missions is run on a voluntary basis, with the aim to bring God’s Message to every soul. Our vision is to enlighten, equip and empower people in this generation. We strive to help others to healthy and meaningful lives.

0 Comments

Submit a Comment