En omöjlig evolution

Home / En omöjlig evolution

October 2, 2016

Evolutionslärans förklaringar till alla varierade livsformer på jorden är en omöjlighet. Det är så många vetenskapsmän ser det, de som är villiga att ta det djärva steget att säga det. Här följer tre av de många tvingande orsakerna att förkasta evolutionen, sammanställda av forskaren och författaren John Ashton Msc, Ph D.

Omöjliga mutationer[1]

Vetenskapsmän i vår tid kan fortfarande inte skaffa bevis som visar att en storskalig evolution ens är möjlig. Sakta i backarna, kan en del läsare redan tänka, forskare iakttar att evolution äger rum. Det är sant att vi ser småskalig evolution, förändringar i djur som har anpassat sig till sin omgivning. Du kommer bara att finna att dessa förändringar alltid åstadkommer samma eller liknande typ av organism. Den kan ha lite annan form eller färg. Den kan ha några relativt små, biokemiska olikheter. Den kan till och med klassificeras som en annan art, men det är fortfarande samma slags organism. Forskare förstår nu att dessa förändringar händer som ett resultat av mutationer som förändrar organismens DNA eller att delar av DNA-koden slagits på eller av.

DNA är en mycket stor molekyl som omkodar de processer som är nödvändiga för att en organism ska leva och reproducera sig. Om delar av den koden ändras, kan det förorsaka ändringar i strukturen – som förövrigt nästan alltid är skadliga. Många evolutionister tror att om det ges tillräckligt lång tid kan sådana små ändringar till slut resultera i utvecklingen av vitt skilda organismer med nya och olika kroppsdelar. På det sättet bildas en ny ordning av djur och växter. Trots det som naturfilmer och vetenskapliga texter gör gällande har denna storskaliga evolution aldrig kunnat observeras. Det är sant att förhållandevis små, fördelaktiga ettgensmutationer någon gång kan uppträda (det vill säga mutationer som berör DNA som omkodar en enda egenskap). Ett exempel på detta kan man se i mikroorganismer som genom slumpartade mutationer utvecklade enzymet nylonase. Detta gör det möjligt för dem att smälta nylon som näringskälla. Nu är nylonase ett relativt enkelt protein, vilket inte ens kan jämföras med mängden eller omfattningen av de kraftiga förändringar av DNA, som ska till för att en fisk ska utveckla sig till en amfibie eller andra motsvarande större förändringar i organismen. Det är inte bara en fråga om att ha tillräckligt lång tid för att många små förändringar ska lagras. Redan de minsta stegen skulle kräva så enorma genetiska förändringar att många ärliga vetenskapsmän har dragit slutsatsen att det är så osannolikt, att det egentligen är omöjligt och detta är deras bedömning när det gäller de minsta stegen! Dessutom har DNA inbyggda återställningsfunktioner, som är avsedda att begränsa större mutationer. DNA är faktiskt bestämd till att förhindra evolution av nya typer av organismer.

När vi tänker över den häpnadsväckande mångfalden av arter som lever i dag – vi har upptäckt omkring 2 miljoner existerande arter – och lägger till de 100 miljoner till 200 miljoner arter som man har uppskattat fanns i det förflutna, var och en med sin specifika DNA, måste vi fråga oss: “Var kommer hela denna komplexa DNA-kod ifrån, som alstrar otroligt sammansatta varelser och fungerande ekosystem som vi ser omkring oss?” Det finns absolut inget bevis för att slumpartade mutationer kan åstadkomma komplex, avancerad information som kan resultera i insekters och fåglars högpresterande vingsystem, däggdjurens fortplantningssystem och det ljudsystem med eko som fladdermöss och valar orienterar sig efter, för att inte tala om det mänskliga förståndet.

Dateringsmetoder[2]

Så till en annan fråga. Hur gamla är fossilerna? En del radiometriska undersökningar ger värden på millioner till hundratals millioner år på klipporna i vilka man funnit fossiler. Men när vi undersöker data, finner vi att dateringen av berglager kan ge vitt skilda åldrar beroende på vilken metod som används. En speciell klippformation i Grand Canyon har t ex daterats till 516 miljoner år, 892 miljoner år, 1111 miljoner år, 1385 miljoner år, 1588 miljoner år beroende på vilken metod som använts. Hur gammal skulle du då säga att klippan var?

Vulkaniska berg som formats under utbrottet på Nya Zealand på 1950-talet blev föremål för dateringsteknik som mätte det radioaktiva sönderfallet. Fastän det var känt att klipporna bara var 50 år gamla gav åldersbestämningen med denna metod åldrar med en spännvidd från hundratals millioner till tusentals millioner år. Om dessa metoder daterar nya klippor till forntiden, hur kan vi ha tillit till dateringen av någon klippa överhuvudtaget?

Kol-14 metoden, den enda metod som egentligen daterar fossiler och inte bara bergen som fossilerna förekommer i, ser ut att vara den mest exakta metoden. Den kan bara ange åldrar på tusentals år. Nya upptäckter av mjuk vävnad och DNA-fragment i fossiler, som omfattar dinosauriefossil som antas vara miljontals år gamla, stöder den datering som gjorts med kol-14 och anger bara tusentals år för fossilerna.

Cellen[3]

Till sist bör det nämnas att allmänt godtagna bevis tyder på att det är omöjligt för liv att uppstå av sig självt. Läroböcker hänvisar ibland till detta som abiogenesis eller den kemiska evolutionen av liv. Den första levande cellen skulle kräva hundratals av olika typer av mycket stora molekyler, som omfattar kemiska föreningar enligt den genetiska koden (RNA eller DNA) för att formas av sig själv. Det är svårt, om inte omöjligt, att framställa dessa molekyler på syntetisk väg i ett laboratorium och ännu svårare att forma på naturligt sätt. De flesta är relativt instabila och bryts snabbt ner i mindre, inaktiva, kemiska föreningar. Dessutom skulle det behövas miljontals exemplar av några av dessa molekyler för att skaffa tillräckliga koncentrationer, så att hundratals biokemiska reaktioner går i exakt rätt riktning i rätt hastighet, för att liv ska uppstå.

Matematiska modeller visar att detta omöjligen kan hända bara av en slump. Det är faktiskt så, att om vi tar en levande encellig E-coli bakterie och gör ett litet hål i dess yttre membran, blir dess kemiska reaktioner så avbrutna att cellen kommer att dö. Dessutom kan ingen människa återuppliva den. Alla kemiska komponenter är fortfarande där, men vi kan inte sätta igång de hundratals kemiska processerna på samma gång med återställd jämvikt, vilket krävs för att det ska bli liv.

När vi betänker den vetenskapliga kunskap vi har om livet på jorden, kan vi med säkerhet säga att enbart evolution som förklaring till livets mångfald på vår planet är totalt omöjlig. I stället uppenbarar vetenskapen tecken på en vördnadsvärd intelligent formgivare som är i verksamhet. Varför inte tänka över vad den Heliga Skrift gör anspråk på? En kärleksfull, skapande Gud formade vår värld, men en fiende som kallas Satan har sökt utplåna bevisen på hans skaparverk. Bibeln slutar inte där. Gud gjorde inte bara en plan för din existens. Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, gör gällande att Han har en plan för en nyskapad jord med evig lycka för dig.

För mer information om de vetenskapliga studier, som visar att liv på jorden inte utvecklas genom evolution, se Intelligent Skapelsetro av Anders Gärdeborn, 2009 och Vårt ursprung av Mats Molén, 2000.

[1] För referenser inom detta tema se: https://answersingenesis.org/natural-selection/is-natural-selection-the-same-thing-as-evolution/ och https://answersingenesis.org/genetics/mutations/are-mutations-part-of-the-engine-of-evolution/

[2] För referenser inom detta tema se: https://answersingenesis.org/geology/radiometric-dating/radiometric-dating-making-sense-of-the-patterns/ och https://answersingenesis.org/fossils/3-soft-tissue-in-fossils/ och Vårt ursprung av Mats Molén, 2000.

[3] För referenser inom detta tema se: https://answersingenesis.org/origin-of-life/can-natural-processes-explain-the-origin-of-life/ och Anders. Intelligent Skapelsetro, 2009.

Publicerad av GLOW, anpassad av Empower Missions.

Empower Missions is run on a voluntary basis, with the aim to bring God’s Message to every soul. Our vision is to enlighten, equip and empower people in this generation. We strive to help others to healthy and meaningful lives.

0 Comments

Submit a Comment